Ajateenistus » Sotsiaalsed garantiid ajateenistuse ajal  

Uuendatud: 20.11.2019, kell 10:15

Sotsiaalsed garantiid ajateenistuse ajal

Ajateenija igakuine toetus

Ajateenijale makstakse igakuist toetust alates päevast, kui ta saabub ajateenistuskohta, kuni ajateenistuse lõppemiseni. Toetust makstakse Kaitseväeteenistuse seaduse § 54 lg 1 ja 2 alusel alates ajateenistuse algusest, olenevalt tema auastmest. Kõrgendatud toetust makstakse ajateenijale alates üheksandast ajateenistuses viibitud kuust. 

Auaste Toetus eurodes Kõrgendatud toetus eurodes
Reamees, madrus 100 150
Kapral, vanemmadrus 125 150
Nooremseersant, nooremmaat 175 -
Seersant, maat 200 -

Ajateenija lähetamise korral välisriiki, kauemaks kui 14 päevaks, makstakse talle lisatoetust 10 eurot päevas kuni lähetuse lõpuni.

Erakorralise seisukorra ajal, kui on vajadus ajateenistuse kestust pikendada, makstakse ajateenijale toetust selle kahekordses ulatuses nende päevade eest, mis ületavad ajateenistuse kestvust (KVTS §54 lg3).

Toetust ei maksta nende päevade eest, mil ajateenija oli omavoliliselt  ajateenistuskohast lahkunud või millal ta kandis distsiplinaararesti.

Loe lähemat Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord.

Säilib töö- ja õpingukoht

Ülikoolis õppivatel ajateenijatel on võimalik taotleda ajateenistuses viibimise ajaks Kõrgharidusseaduse § 15 lg1 p7 alusel akadeemilist puhkust. Tegemist on täiendava akadeemilise puhkusega kuni üheks aastaks ehk kui te võtsite varem või vajate kunagi hiljem õpingute ajal akadeemilist puhkust siis on see võimalik. Akadeemilisi puhkuseid ei arvestata õppeaja nominaalkestuse hulka.

Akadeemise puhkuse taotlemise kord on sätestataud teie õppeasutuse õppekorralduseeskirjas. 

Juhul, kui tunnete, et ajateenituse ajal on teil aega ning te soovite akadeemilisel puhkusel olles ainepunkte omandada, siis uurige selle võimaluse kohta oma kõrgkoolist.  Näiteks vastavalt Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli õppekorralduseeskirjade regulatsioonile on see võimalik. Kindlasti tuleks oma õppimissoov kooskõlastada väeosa ülematega, et see ei segaks siinset väljaõpet.

Naasmine endisele töökohale on võimalik. Täpsemalt on sellest kirjutatud Kaitseressusside Ameti koduleheküljel.

Õppelaenu tagasimaksmine

Ajateenituse ajaks on võimalik saada õppelaenu maksepuhkust. Soodustuse saamiseks on vajalik pangale esitada õppelaenu maksepuhkuse taotlus ja väeosa tõend võimalikult vara, sest soodustus rakendub vastava tõendi ja taotluse esitamise hetkest. Maksepuhkuse ajal tasub pangale laenuintressi riik. 

Ajateenija puhkus

Ajateenijale antakse puhkust sõltuvalt ajateenistuse kestusest vähemalt 10 päeva kuni üheksa kuulise  ning 15 päeva pikema kui üheksakuulise ajateenistuse kestvuse korral. Ajateenistuskoha ülem võib ajateenijale anda lisapuhkust.

Sõidukulude hüvitamine elukohta ja tagasi on ajateenijale võimalik vaid ühel korral ajateenistuse jooksul kuni 40.- euro ulatuses. Sõit hüvitatakse ajateenija avalduse ja kuludokumentide alusel (sõidupiletid või isikliku sõiduauto kütuse kulu 0,07 € kilomeetri kohta) Täpsemaid tingimusi vaata määrusest: Ajateenijale ja õppekogunemisel osalenud reservis olevale isikule sõidukulu hüvitamise tingimused, ulatus ja kord.

Tasuta ühistransporti võimaldavad ajateenijatele Tallinn ja Pärnu linn, sõidusoodustuse kasutamiseks peab ajateenijal olema kaasas isikut tõendav dokument, tõend ajateenistuses viibimise kohta (väljaluba). Tallinna linnas asendab väljaluba ka isikustatud ühiskaart, kuid kanda tuleks vormiriietust. Pärnu linnas sõidusoodustuse kasutamiseks on soovitav, et väljaluba oleks ajateenijal kaasas paberkandjal.

Ravikindlustus

Ravikindlustus on ajateenijale tagatud Sotsiaalmaksuseaduse §6 lg1 p3,3´, 3´´´ ja Ravikindlustuse seaduse §7 lg2 alusel, mille kohaselt tasub ajateenija eest sotsiaalmaksu riik. Tasub teada, et ajateenituse kestuse läbinutel tasub riik sotsiaalmaksu ka 2 kuud peale ajateenistust, teenistusest enne tähtaega vabastatutel aga üks kuu peale ajateenistusest vabastamist.

Ajateenija lapsevanemana

Ajateenija lapse toetus on alates 2019. aastast 300.- eurot kuus. Taotlemistingimuste kohta saab lugeda täpsemalt Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt. Avalduse saab esitada lapse hooldaja, kes parasjagu last kasvatab ning avaldusele tuleb lisada väeosa tõend, et üks lapsevanematest viibib ajateenistuses. Ajateenija lapse toetust makstakse vaid juhul kui ajateenija on lapsevanem perekonnaseaduse tähenduses ehk märgitud lapse sünnitõendile lapse vanemana.

Ajateenija sai ajateenistuse ajal lapsevanemaks või last ülalpidavaks isikuks. Sellises olukorras on ajateenijal  Kaitseväeteenistuse seaduse (KVTS) §56 lg2 p2 alusel võimalik taotleda enne teenistuse lõppu reservi arvamist juhul, kui ta on märgitud lapse sünnitõendil lapsevanemana, sest nüüd on ta perekonnaseaduse tähenduses kohustatud ülal pidama alla kolmeaastast last.  

Kui on tekkinud raske majanduslik või sotsiaalne olukord 

Ajateenistuse jooksul on tekkinud raske perekondlik olukord. Sellises olukorras on  Kaitseväeteenistuse seaduse (KVTS) § 56 lg3 p1 alusel ajateenijal võimalik taotleda enne teenistuse lõppu reservi arvamist ning otsuse teeb ajateenistuskoha ülem. Kuid sellisele olukorrale lähenetakse juhtumipõhiselt ning eelnevalt püüame kodust olukorda leevendada kohaliku omavalituse abiga, et ajateenija lähedased saaksid toetatud ning ajateenija saaks ajateenistust jätkata. 

Näiteks lähedased on vanad, haiged, erivajadusega - mistõttu vajavad nad täiendavat tuge. Kuigi perekonnaseaduse alusel on meil vajadusel kohustus oma pereliikmeid (vanemaid ja lapsi) üleval pidada, ei tähenda see alati, et te peaksite oma lähedase abistamiseks oma kohustustest loobuma (ajateenistus, töötamine, õppimine). Tasub teada, et sellises olukorras aitab teid kohalik omavalitsus sobiva teenuse leidmisel, vajadusel on kohalik omavalitsus kohustatud pakkuma kasvõi ajutisi lahendusi, et tagada nii teie kui teie lähedase inimese toimetulek.  

Riiklikku toimetulekutoetust ja eluasemekulude kompensatsiooni on ajateenijal võimalik taotleda juhul, kui ta on omaette leibkond (on korteri omanik või üürib seda) ja tema ühe kuu sissetulek jääb peale korteri kommunaalkulude ja üüri tasumist alla elatusmiinimumi. Toetust tuleb taotleda enda elukohajärgsest kohalikust omavalitusest (kas rahvastikuregistri järgne elukoht või üürilepingus märgitud elukohajärgne kohalik omavalitsus). Toimetulekutoetuse taotlemine on võimalik Sotsiaalhoolekande seaduse §132 lg7 alusel, mis ei välista toimetulekutoetuse taotlejatena ajateenijaid.

Võlanõustamisteenus on abivajajale tasuta sotsiaalteenus, mida rahastab või korraldab kohalik omavalitsus (Sotsiaalhoolekande seaduse §44 alusel). Seda võib inimene vajada, kui on tekkinud võlgnevused, millega ta enam ise toime ei tule: laen, korteriüür, liising, järelmaksud. Võlanõustajad orienteeruvad tavalisest sotsiaaltöötajast paremini võlgnevuste ja võlgnevuste sisse nõudmistega seotud seadusandluses ning oskavad juhtida teie tähelepanu teie õigustele.

Kahjuks:  

Riiklikku toitjakaotuspensionit ajateenistuse ajal ei maksta. Kui ajateenija jätkab õpinguid peale ajateenistuse läbimist siis on soovitav sellest ise Sotsiaalkindlustusametit teavitada ning toitjakaotuspensioni maksmine taastatakse. 

Töötuks registreerimine on peale ajateenistuse lõppu võimalik ja kasulik, juhul kui sa ei jätka õpinguid või kui sul veel ei ole tööd. Ajateenistuses viibimine on nii nagu õppiminegi tööga võrdsustatud tegevus ja kui inimene oli aasta jooksul enne arvele tulekut ajateenistuses või õppis vähemalt 180 päeva siis see annab õiguse töötutoetusele.

Kui midagi juhtub teenistuses ja te saate teenistuses viga ...

Selleks tuleks kohe peale vigastust:

1. Teavitada sellest koheselt oma ülemat. Metsas olles pöörduda (para)meediku poole, kes annab esmaabi. Kui vigastus on suur saadetakse teid väeosa meditsiinikeskusesse.

Kui esialgu tunnete, et saate edasi väljaõppes osaleda, sest tundub, et „häda ei ole midagi“, kuid vigastus annab endast ikka märku nädala jooksul, pöörduge ikka väeosa meditsiinikeskusesse.

2. Väeosas võtab arst selle kohta esialgse seletuse ja registreerib selle meie tervishoiusüsteemis.

3.  Vajadusel hindab ta selle tervisekahjustuse raskusastet: kerge, raske või ajutise töövõimetusena, millest sõltub edaspidine menetluskäik ning Kaitseväe poolt  ravi võimaldamine ja makstavad hüvitised.

Kui see vigastus annab tunda ja vajab uuesti ravi 10 või 20 aasta pärast, on teil õigus paluda selle vigastuse tekkimise kohta infot Kaitseväelt, vajaduse korral on võimalik taotleda ka ravi hüvitamist.

Hüvitised ajateenijale vigastuse korral 

sätestab Kaitseväeteenistuse seadus peatükk 11.

1. Juhul, kui teid arvatakse reservi teenistusega seotud tervislikel põhjustel või lahkute ajateenistusest tähtaegselt, kuid te ei saanud ajateenistuse jooksul terveks, siis maksab Kaitseministeerium 30-182 päeva haigushüvitist ning sotsiaalmaksu haigushüvitise maksmise perioodil. Selle perioodi vältel hüvitatakse vajaduse korral ka määratud ravi ja sõidukulud raviasutusse ning ühe saatja sõidukulud (näiteks juhul, kui inimene ei saa ise liikuda).

Selle (haigus)hüvitise määramiseks peab olema:

  • Pataljonil poolt koostatud juurdluskokkuvõte teiega juhtunud õnnetuse kohta
  • Käskkiri, et kaitsevägi maksab teie eest sotsiaalmaksu kuni hüvitise perioodi lõppemiseni.
  • Raviplaan
  • Teie avaldus, et soovite haigushüvitist
  • Tõend Maksu- ja Tolliametist selle kohta, kas töötasite enne ajateenistust või mitte, sest sellest sõltub makstava hüvitise suurus.

Sel perioodil, kui Kaitsevägi maksab teile (haigus)hüvitist peale ajateenistust, maksab ajateenistuses juhtunud vigastuse ravikulud Kaitsevägi, kuid millised meditsiiniteenused ja kulud on vajalikud otsustab Kaitseväe Arstlik Komisjon. 

2. Kui te ei saanud selle 182 päeva ehk kuue kuu jooksul terveks, siis Kaitseväe Arstlik Komisjon (KAK) määrab vajadusel teile töövõimetusprotsendi või taastusravi.

Kui KAK tunnistab teid teenistusülesannete täitmise tõttu saadud vigastuse tagajärjel  püsivalt töövõimetuks ja määrab teile töövõimetusprotsendi  siis maksab riik teile ühekordset hüvitist vastavalt töövõime kaotuse %-le. Hüvitise suurus sõltub töövõimekaotuse protsendist ja õnnetusele eelnenud kuu riigi keskmisest kuupalgast.

Hüvitist on õigus taotleda ühe aasta möödumisel töövõimetuse määramisest.

3. Juhul, kui teid  tunnistati osaliselt või täielikult töövõimetuks siis on teil õigus saada Kaitseväe töövõimetuspension  vastavalt töövõime kaotamise määrale (%).

Hüvitised teenistusülesannete täitmise tõttu hukkunud ajateenija surma korral

on sätestataud Kaitseväeteenistuse seaduse peatükis 11.

  • Teenistusülesannete täitmise tõttu hukkumise korral, katab matusekulu riik.
  • Maksab lähedastele ühekordset hüvitist hukkumise kuule eelnenud riigi keskmise brutopalga 150-kordses ulatuses.
  • Kaitseväelasel on õigus nimetada isik(ud), kes saavad sellest summast 50%. Teine 50% läheb hukkunu lastele, vanematele, lesele.
  • Hüvitist saama õigustatud isikul on õigus hüvitist taotleda ühe aasta jooksul kaitseväelase hukkumisest arvates.  
  • Toitjakaotuspension, mida makstakse teie ülalpidamisel olnud mittetöötavale perekonnaliikmele. 

Kaitseväe peastaap, 717 1155, mil[at]mil.ee, Juhkentali 58, 15007, Tallinn, Eesti.

Toetab Euroopa Liit - Eesti Riiklik Arengukava

Lehekülg vastab WCAG 2.0 AA taseme soovitustele. Lehekülg vastab XHTML 1.0 standardile Lehekülg vastab CSS 2.0 standardile

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.