Kaitsevägi » Inglise keele testid kaitseväes » STANAG 6001 eksam » Nõuanded eksamile tulijale  

Uuendatud: 10.04.2019, kell 14:58

Nõuanded eksamile tulijale

Eksami kirjeldust näete siin.

STANAG 6001 eksamiks otseselt õppida ei saa, küll aga saab oma keeleoskust ja seeläbi ka eksamitulemust parandada ning allpool leiategi selle kohta mõned üldisemad nõuanded ja vasakult menüüst osaoskuste kaupa näpunäited, millele eksami ajal tähelepanu pöörata.

Parim moodus oma keeleoskust parandada on tegeleda inglise keelega nii palju kui võimalik. Käige kursustel, haarake kinni igast võimalusest kasutada inglise keelt teistega suheldes – olgu siis interneti või telefoni teel. Oluline on, et te iga päev loeksite midagi inglise keeles, kuulaksite midagi inglise keeles.

Vaadake filme ilma tõlketa. Vaadake ingliskeelseid telesarju, neis on sageli väga hea igapäevakeel. Hea allikas monoloogiliste tekstide kuulamiseks on TED talks. Kuulake ja lugege uudiseid inglise keeles.

Otseselt grammatikale ja sõnavarale keskenduvaid ülesandeid STANAG 6001 eksamil ei ole, aga samas on mõlemad olulised nii tekstidest arusaamisel kui ka rääkimisel-kirjutamisel. Parim viis sõnavara suurendamiseks on lugemine. Kolmandale tasemele kohaseid lugemistekste võib leida näiteks ajalehe Economist  kodulehelt.

Ääremärkus rääkimise ja kirjutamise 3. taseme kohta

Ka siis, kui te olete elanud ja töötanud ingliskeelses keskkonnas, on kolmanda tasemeni jõuda väga raske. Kolmandat taset iseloomustab ladus, loomulik ja pingutusteta väljendusviis peaaegu igas olukorras. Sel tasemel võib veel esineda üksikuid vigu, aga rääkides ja kirjutades mõtlete inglise keeles.  
Väljavõte eksamil 2. taseme saavutanud kirjast.
Väljavõte eksamil 3. taseme saavutanud esseest.

Ääremärkus stiilitasandite kohta

Eksam eeldab ametlikule suhtlusele omast viisakat ja korrektset keelekasutust. Släng ja ebatsensuursed väljendid ei ole kohased.
Nõuanded kuulamiseks
 • Enne iga ülesande täitmist antakse aega küsimustega tutvumiseks ja pärast ülesande täitmist oma vastuste ülevaatamiseks. Kasutage seda aega! Kui teate, millele kuulamise ajal tähelepanu pöörata, siis on suurem tõenäosus leida õige vastus. 
 • Tutvuge alati näidetega. Näited annavad teile aimu sellest, mida me ootame ja annavad märku, millal on aeg esimese küsimuse vastust otsima hakata. Samuti viitavad näited sellele, kas vastustes soovime näha detaile või üldistusi.
 • Testi ajal peate te nii lugema, kuulama kui kirjutama, nii et säilitage rahu ja olge tähelepanelik.
 • Küsimused ei kontrolli otseselt teadmisi grammatikareeglite või sõnavara osas, vaid pigem seda, kas saate kuulatava teksti üldmõttest aru või suudate sellest detailset informatsiooni välja noppida.
 • Ärge muretsege, kui tekstis on sõnu, mida te kunagi varem kuulnud ei ole. Igast sõnast ei peagi aru saama, aga nii mõnigi kord aitab kontekst arvata, mis ühe või teise sõna tähendus võiks olla.
 • Ärge jääge ühe küsimuse üle pikalt juurdlema, muidu võib teil järgmine küsimus vastamata jääda.
 • Kui olete ühele küsimusele vastanud, liikuge edasi. Uurimused on näidanud, et kui hakkate kahtlema ja küsimuse juurde tagasi pöördute, parandate selle pigem valeks. Kui te ei ole kindel, usaldage sisetunnet. Pange kirja parim võimalik variant ja asuge järgmise küsimuse juurde.
 • Kui ülesandes tuleb lauseid lõpetada, lugege peale vastamist uuesti terve lause läbi, veendumaks, et algus ja lõpp omavahel kokku sobivad. Kui ülesandes tuleb küsimustele vastata, lugege küsimust tähelepanelikult, veendumaks, et teie vastus on loogiline.
 • Peale ülesande lõppemist lugege oma vastused uuesti hoolikalt läbi pöörates tähelepanu ka grammatikale ja õigekirjale.
Nõuanded rääkimiseks

Rääkimistest kestab 20-30 minutit. Rääkimistest toimub individuaalselt ning selle juures viibivad testi läbiviija ja hindaja. Hindaja ei osale vestluses.  Lõplik hinnang on nende kahe ühine otsus. Test salvestatakse. Kui hindamisel tekib küsimusi või erimeelsusi, kuulavad testijad salvestist uuesti või kaasavad hindamisse väliseksperdi. Testigrupp salvestisi ei väljasta.

Test koosneb neljast osast ning toimub dialoogi ja monoloogi vormis.

 
1.  Sissejuhatav vestlus umbes 4 minutit
Teil palutakse rääkida endast ja oma tööst. Eksamil osaleja peaks teadma oma üksuse ja ametikoha ingliskeelset nimetust.  
 
2.  Pildi kirjeldamine umbes 5 minutit
Teil tuleb kirjeldada ja võrrelda kahte pilti. Antud ülesanne ei eelda loovat mõtlemist ning siin ei ole õigeid ega valesid vastuseid. Kirjeldage, mida piltidel näete ning mis on piltide sarnasused ja/või erinevused. Teil on 1 minut ettevalmistusaega. Kirjeldamise ajal (2 minutit) testi läbiviija ei sekku. Seejärel esitab testi läbiviija lisaküsimusi.
 
3.  Arutelu erinevatel teemadel umbes 10 minutit
Teemavaldkondade alla kuuluvad näiteks töö, reisimine, vaba aeg, päevasündmused, haridus, majandus, kultuur, teadus, tehnoloogia, sõjandus ja keskkond.

STANAG 6001 2. taseme rääkimisoskust iseloomustab:

 • konkreetsus ning lihtsate seostatud lausete kasutamine,
 • oskus vestelda igapäevastel ja tuttavatel teemadel,
 • oskus kirjeldada inimesi ja kohti,
 • oskus kirjeldada kogemusi, aset leidnud sündmusi ja kavatsusi. 

STANAG 6001 3. taseme rääkimisoskust iseloomustab oskus:

 • vestelda spontaanselt ja ladusalt, väljendeid eriti otsimata,
 • selgitada ja põhjendada oma seisukohti keerulistel teemadel, tuues välja eri arvamuste poolt ja vastuargumendid,
 • abstraktselt juurelda erinevate teemade üle,
 • valida kontekstile vastav stiil.

4.  Lühiettekanne umbes 6 minutit
Teemad puudutavad otsesel või kaudsel moel militaarvaldkonda, näiteks sõjalist juhtimist, eetikat, julgeolekut ja ajateenistust.
Teile antakse ülesandekaart ja 2 minutit ettevalmistusaega. Soovi korral võite teha märkmeid. Alustage oma lühiettekannet sissejuhatusega teemasse, tooge välja alateemad ja olulisemad punktid ning tehke kokkuvõte. Kirjeldage vajadusel olukorra/probleemi võimalikke põhjuseid/tagajärgi/lahendusi. Peale monoloogi (3 minutit) esitab testi läbiviija lisaküsimusi.
STANAG 6001 3. taseme rääkimisoskust iseloomustab oskus:
 • siduda allteemasid, arendada mõtet ning lõpetada sobiva kokkuvõttega,
 • põhjendada oma seisukohti tuues välja olulised aspektid,
 • kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.
Üldisi nõuandeid testil osalejatele
 • Eestlastel on üldiselt kombeks vastata lühidalt, kuid testil peate rääkima võimalikult palju, et testi läbiviijad saaksid Teie keeleoskusest parema ülevaate. Vestlusteemad on piisavalt üldised ning võimaldavad Teil kaasa rääkida ka siis, kui mõni küsimus Teid otseselt ei puuduta või kui Te ei ole sellele varem mõelnud.
 • Kui Te ei saanud küsimusest aru, siis paluge seda korrata.
 • Kui Teile antakse ettevalmistusaega, kasutage seda, et oma mõtteid korrastada. Kui teete märkmeid, ärge raisake aega täislausete kirjutamisele, vaid kasutage märksõnu.
 • Pöörake tähelepanu kõne sujuvusele, seostatusele, täpsusele, sõnavarale ja grammatikale. Kui märkate, et tegite vea, parandage see ise ära. Ka 3. tasemel võib esineda erinevaid vigu, kuid need vead ei ole korduvad.
 • Rääkimistestil hinnatakse Teie kõnelemisoskust, mitte isikuomadusi ega intelligentsust. 
 • Päheõpitud vastus ei ole aktsepteeritav.
Nõuanded lugemiseks
 • Enne teksti juurde asumist lugege küsimused läbi, et teada, millele tekstis tähelepanu pöörata.
 • Tutvuge alati näidetega. Näited annavad teile aimu sellest, mida me ootame ja annavad märku, millal on aeg esimese küsimuse vastust otsima hakata. Samuti viitavad näited sellele, kas vastustes soovime näha detaile või üldistusi.
 • Kui olete ühele küsimusele vastanud, liikuge edasi. Uurimused on näidanud, et kui hakkate kahtlema ja küsimuse juurde tagasi pöördute, parandate selle pigem valeks. Kui te ei ole kindel, usaldage sisetunnet.
 • Kui te mõnele küsimusele kohe vastust ei leia, jätke see sinnapaika ja pöörduge hiljem, kui aega üle jääb, selle juurde tagasi.
 • Küsimused ei kontrolli otseselt teadmisi grammatikareeglite või sõnavara osas, vaid pigem seda, kas saate teksti üldmõttest aru või suudate sellest detailset informatsiooni välja noppida.
 • Ärge muretsege, kui tekstis on sõnu, mida te kunagi varem kuulnud ei ole. Igast sõnast ei peagi aru saama, aga nii mõnigi kord aitab kontekst arvata, mis ühe või teise sõna tähendus võiks olla.
 • Kui ülesandes tuleb lauseid lõpetada, lugege peale vastamist uuesti terve lause läbi, veendumaks, et algus ja lõpp omavahel kokku sobivad. Kui ülesandes tuleb küsimustele vastata, lugege küsimust tähelepanelikult, veendumaks, et teie vastus on loogiline.
 • Peale ülesande lõppemist lugege oma vastused uuesti hoolikalt läbi pöörates tähelepanu ka grammatikale ja õigekirjale.
Nõuanded kirjutamiseks

Kirjutamistestis on kolm eri pikkusega ülesannet: kirjeldus, tööalane kiri ja essee ning kokku kestab test 90 minutit. Testi sooritamiseks peate täitma kaks ülesannet. Teise taseme saavutamiseks peate kirjutama kirjelduse ja kirja. Kolmanda taseme saavutamiseks peate kirjutama kirja ja essee. 2+ taset on võimalik väljastada, kui kirjutate kirja ja essee. Tase 1+ väljastatakse, kui sooritus ei vasta täielikult 2.taseme nõuetele.

 
 • Planeerige aega nii, et jõuate mõlemad ülesanded valmis, toimetatud ja ümber kirjutatud (juhul, kui tegite mustandi).
 • Märkmete tegemiseks ja töö kavandamiseks on mustandipaber. Mustand korjatakse ära, aga seda ei hinnata.
 • Pidage kinni ettenähtud sõnade arvust (kirjeldus 100, kiri 200, essee 350 sõna). Kui kirjutate liiga vähe, pole teie kirjutamisoskust võimalik hinnata. Kui kirjutate liiga palju, raiskate asjatult aega ega jõua oma teksti toimetada.
 • Pöörake tähelepanu käekirjale ja vormistamisele. Loetamatuid vastuseid ei ole võimalik hinnata.
 • Kui kirjutasite mustandi, olge ümber kirjutamisel tähelepanelik, et ei tekiks hooletusvigu ning sõnad ei jääks kirjutamisel vahele.
 • Kirjutistes hindame tööjuhiste täpset järgimist, teksti ülesehitust ja selle keelelist rikkust ning korrektsust.

Kirjeldus

 • Kirjeldage eset/isikut/kohta/olukorda võimalikult täpselt ja üksikasjalikult.
 • Liikuge üldiselt konkreetsele ja ajaliselt loogilises järjestuses.
 • Pöörake tähelepanu aegade kasutamisele. Lugejale peab olema arusaadav, kas te räägite minevikust, olevikust või tulevikust.

Tööalane kiri

 • Kuna tegemist on tööalase kirjaga, peab stiil olema vastav. Ärge kasutage slängi ja kõnekeelseid väljendeid.
 • Mõelge, kellele kiri on adresseeritud ja koostage kiri sellest lähtuvalt.
 • Kiri peab olema loogiliselt üles ehitatud ja vastavalt sellele lõikudeks jaotatud.
 • Kasutage siduskeelendeid, et tekst moodustaks ühtse terviku.
 • Kirja alla ärge kirjutage oma nime, vaid ülesandes antud pseudonüüm, et tagada hindamise objektiivsus.

Essee

 • Esimese asjana lugege tsitaat mitu korda läbi, et sellest aru saada.
 • Leidke essee põhiidee ehk teie sõnum lugejale. Põhiideeks tuleb võtta mingi mõte, mida oskate argumenteerida ja põhjendada ning millel peatudes tunnete, et teil on selle kohta midagi öelda. Leidke ka erinevaid näiteid, mida tuua mõtete illustreerimiseks.
 • Essee kirjutamist on hea alustada kava tegemisega, see aitab mõtteid korrastada ning muudab kirjutamise ladusamaks.
 • Kirjutamisel pidage silmas essee ülesehitust. Essee koosneb sissejuhatusest, teemaarendusest ning kokkuvõttest. Sissejuhatus peab äratama huvi, see ei tohi olla pikem kui üks lõik ja see peaks tutvustama põhiideed. Järgnevas teemaarenduses peaks iga lõigu esimene lause kandma lõigu mõtet, millele järgnevad põhjendused, enda arvamus, analüüs ja näited. Kokkuvõttes ei tohiks esitada uusi mõtteid, vaid anda edasi teemaarenduses kasutatud mõtteid teiste sõnadega.
 • Kirjutamise ajal jälgige, et essee püsib teemas ning ei ole laialivalguv. Lõigud peavad moodustama sisulise terviku ning olema loogilises järjestuses. Kasutage siduskeelendeid, et tekst moodustaks ühtse terviku.
 • Jätke aega essee viimistlemiseks. Viimistlemise roll on muuta tekst ladusalt loetavaks: parandada õigekirja- ja stiilivead.

Kaitseväe peastaap, 717 1155, mil[at]mil.ee, Juhkentali 58, 15007, Tallinn, Eesti.

Toetab Euroopa Liit - Eesti Riiklik Arengukava

Lehekülg vastab WCAG 2.0 AA taseme soovitustele. Lehekülg vastab XHTML 1.0 standardile Lehekülg vastab CSS 2.0 standardile

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.