Kaitsevägi » Organisatsioon » Isikuandmete töötlemine  

Uuendatud: 02.11.2016, kell 13:05

Isikuandmete töötlemine

Kirjeldatud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete töötlemisel ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele meie asutuse kodulehel viidatakse (välisviited).

Kodanike pöördumised

Pöördumised jagunevad üldjuhul järgmiselt:

Selgitustaotlus – võimaldab kodanikul küsida seisukohta, tõlgendust või praktilist üldist teavet, mis ei ole otseselt dokumenteeritud ja millele vastamisega kaasneb faktide kogumine erinevatest allikatest ning olemasoleva teabe analüüsimine.
Taotlusele vastame hiljemalt 30 päeva jooksul või kui vastamine eeldab pikemat tähtaega, informeerime teid sellest.

Märgukiri – võimaldab kodanikul juhtida tähelepanu mõnele üldisele probleemile või puudusele organisatsiooni töös, teha ettepanekuid töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks.
Kui kiri eeldab meiepoolset vastust, anname selle hiljemalt 30 päeva jooksul või kui vastamine eeldab pikemat tähtaega, siis informeerime teid.

Teabenõue – võimaldab kodanikul saada teavet, mille teabevaldaja saab väljastada muutmata kujul.
Teabenõudele vastame hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Kaebuse/vaide saab kodanik meile esitada, kui Kaitsevägi või Kaitseväe teenistuja (organisatsiooni esindajana) on tema õigusi rikkunud.

Kaebusele/vaidele vastatakse 30 päeva jooksul arvates selle esitamisest. Kui kaebuse/vaide läbivaatamine eeldab pikemat aega, on vastavalt seadusele lubatud tähtaega pikendada, kuid sellest teavitatakse teid.

Anonüümseid pöördumisi Kaitsevägi ei menetle. Kõik pöördumised, mis on esitatud andmesubjekti poolt isikuandmete kaitse seaduse tähenduses, peavad olema allkirjastatud (käsitsi või digitaalselt).

Pöördumistes sisalduvate isikuandmete kaitse

Teie pöördumistes sisalduvaid isikuandmeid kasutatakse teile vastamiseks. Kui sellega seoses tuleb esitada järelepärimisi teistele isikutele või asutustele, ei avaldata neile rohkem teie isikuandmeid kui vastuse koostamiseks vaja. Kui olete saatnud meile taotluse, kirja või nõude, kaebuse või vaide, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, edastatakse see vastavalt kuuluvusele. Teid teavitatakse sellest.

Kirjavahetuse register on seaduse kohaselt nähtav meie internetipõhises dokumendiregistris. Sealt on näha kirja saatja või saaja initsiaalid või märge „Eraisik”, mitte nimi. Dokumendi pealkirjaks näitame registris vastavalt „Selgitustaotlus”, „Märgukiri”, „Teabenõue” vms. Täpsem pealkiri on näha üksnes asutusesiseselt.

Kirjavahetusel eraisikuga kehtib üldine juurdepääsupiirang: kui keegi tahab teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab selleks teabenõude, siis hindame, kas teie pöördumise (ja ka vastuse) osaline või täielik väljastamine kahjustab oluliselt teie eraelu puutumatust või sisaldab teie pöördumine ja vastus sellele muud juurdepääsupiiranguga teavet. Juurdepääsupiirangu alused on sätestatud avaliku teabe seaduse §-s 35. Teie isiklikke kontaktandmeid (nt e-posti aadress, telefoninumber või elukoha aadress) ei väljastata (v.a juhul, kui esindate juriidilist isikut või asutust).

Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).
Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame kuni 10 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Kaitseväe kodulehe külastamine

Kui külastate üksnes meie kodulehte, siis piirduvad teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed:

  • teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga);
  • teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga;
  • külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega ning avaldame neid üksnes isikustamata kujul. Kogume ja säilitame andmeid selle kohta, millist kodulehe osa külastate ja kui kaua seal peatute. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal asutuse kodulehte arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks.

Isikuandmetega tutvumine

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme teie kohta kogunud. Võimaluse korral väljastame andmed teie soovitud viisil viie tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest. Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud teie isikusamasuses. Seetõttu peate taotluse omakäeliselt või digitaalselt allkirjastama. Andmete väljastamise eest paberil võime alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest (kui seadusega ei ole ette nähtud riigilõivu teabe väljastamise eest).

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Kui teie isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, võite nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.
Loetletud õigusi tohib piirata ja teie taotluse tohib rahuldamata jätta, kui taotluse rahuldamine võib

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus esitada meie otsuste peale vaie või pöörduda halduskohtusse.

Kaitseväe peastaap, 717 1900, mil[at]mil.ee, Juhkentali 58, 15007, Tallinn, Eesti.

Toetab Euroopa Liit - Eesti Riiklik Arengukava

Lehekülg vastab WCAG 2.0 AA taseme soovitustele. Lehekülg vastab XHTML 1.0 standardile Lehekülg vastab CSS 2.0 standardile

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.