Reserv » Lisaõppekogunemised  

Uuendatud: 05.07.2018, kell 09:53

Lisaõppekogunemised

Mobilisatsioonivalmiduse kontrolliks võib korraldada reservis olevatele isikutele lisaõppekogunemisi. Reservväelase osalemine lisaõppekogunemisel loetakse reserv-teenistuseks ning talle laienevad kaitseväeteenistuse seadusest ja riigikaitseseadusest seadusest tulenevad õigused ja kohustused.

 

Lisaõppekogunemise ajad ja osalejate arv

Lisaõppekogunemisel osalevate reservväelaste arvu ja lisaõppekogunemise kestuse kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega.

 

Lisaõppekogunemisele kutsumine ja lisaõppekogunemise kestus

Lisaõppekogunemisel osalemine on reservis olevale isikule kohustuslik. Lisaõppekogunemisele kutsumisest teatatakse reservis olevale isikule ühel järgmisel viisil:

 1) teade antakse kätte allkirja vastu, toimetatakse kätte posti teel või elektrooniliselt;
 2) teade avalikustatakse vähemalt ühes üleriigilises ajalehes;
 3) teade avaldatakse tele- ja raadioprogrammides kella 7–22 vähemalt kolmel korral, kusjuures iga avaldamise vahele peab jääma vähemalt üks tund;
 4) teade avalikustatakse internetipõhiselt.

Teate avaldamisel ajalehes, tele- ja raadioprogrammides ning internetis võidakse selles märkida ainult üksuse nimetus, mille koosseisu kuuluvatele sõjaväelise auastmega ametikohtadele nimetatud reservis olevate isikute kohta lisaõppekogunemise kutse kehtib.

Lisaõppekogunemisele kutsumise teate edastamisega eelpool nimetatud viisil loetakse teade reservis olevale isikule kättetoimetatuks. Reservis olev isik on kohustatud lisaõppekogunemisele ilmuma teates edastatud ajal ja kohas. Lisaõppekogunemise kestus on kuni 60 päeva ja lisaõppekogunemise aega ei arvata kaitseväeteenistuse seaduse § 69 lõikes 1 ja § 73 lõikes 1 sätestatud õppekogunemise kestuse hulka.

 

Lisaõppekogunemisel osalemise kohustusest vabastamine

Lisaõppekogunemisel osalemise kohustusest on vabastatud reservis olev isik, kes:


1) töötab riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökohal;
2) on vahi all;
3) kannab vangistust;
4) isik, kes Kaitseväe juhataja volitatud struktuuriüksuse ülema määratud arsti otsuse kohaselt oma terviseseisundi tõttu ei ole võimeline lisaõppekogunemisel osalema.

Kui lisaõppekogunemisele kutsutud reservis olev isik on kinni peetud või viibib aresti all, on ta kohustatud ilmuma Kaitseväkke kohe pärast kinnipidamiselt või aresti alt vabastamist.

Kaitseväe juhataja või tema volitatud ülem võib vabastada ajavahemikul 1. aprillist kuni 1. juunini toimuvast lisaõppekogunemisest füüsilise isiku, kes tegeleb Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete, välja arvatud kalandustoodete tootmisega, kui: 

1) isikul on lisaõppekogunemise toimumise ajal ilmne vajadus osaleda Eestis põllumajandustöödel ja

2) lisaõppekogunemisel osalemine võib isiku põllumajandustootmise jätkamise ohtu asetada.

 

Lisaõppekogunemisel osalemine ja reservväelase tagatised

Reservväelasele makstakse lisaõppekogunemisel osalemise aja eest toetust vastavalt Vabariigi Valitsuse 03.01.2017 määrusele nr 1 Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord”  

Õppekogunemisel ja lisaõppekogunemisel osalenud reservis olevale isikule sõidukulu hüvitamise tingimused, ulatus ja kord on kehtestatud kaitseministri 06.02.2013 määrusega nr 7 „Ajateenijale ja õppekogunemisel osalenud reservis olevale isikule sõidukulu hüvitamise tingimused, ulatus ja kord

Lisaõppekogunemisel ja õppekogunemisel osalenud reservis olevale isikule hüvitatakse Kaitseväe poolt sõidukulu piirmäära ulatuses sõiduks kogunemiskohta ja tagasi:

1) Eesti piires hüvitatakse sõidukulu kogunemiskohta ja tagasi sõidupileti ((bussi-, rongi- ja laevapilet) maksumuse kahekordses ulatuses või isikliku mootorsõiduki kasutamist tõendava dokumendi (sõiduki registreerimistunnistus) alusel kokku kuni 40 euro ulatuses.

Eesti piires hüvitatakse sõidukulu 0,07 eurot ühe kilomeetri kohta rahvastikuregistris registreeritud elukohast kogunemiskohta ja tagasi.

2) Rahvastikuregistri andmetel välisriigis elavale reservis olevale isikule hüvitatakse sõidukulu Kaitseväe poolt kogunemiskohta ja tagasi elukohta sõidupileti (bussi-, rongi- ja laevapilet) või isikliku mootorsõiduki kasutamist tõendava dokumendi (sõiduki registreerimistunnistus) alusel kokku kuni 70 euro ulatuses.

Lisaõppekogunemisel osalevale reservväelasele tagatakse tasuta transport, majutus ja toitlustus.

Lisaõppekogunemisele ilmumise kohustuse eiramine

Kui on alust arvata, et isik hoiab kõrvale lisaõppekogunemisel osalemisest, võib isiku suhtes kohaldada sundtoomist riigikaitseseaduse § 90 sätestatud korras.

Lisaõppekogunemise kogunemiskohta ilmumata jätmine loetakse põhjendatuks, kui isik on vabastatud lisaõppekogunemisel osalemise kohustusest või esinevad alljärgnevad põhjused:

 1) raske haigus, mis ei võimalda kogunemiskohta ilmuda;
 2) töötamine riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökohal;
 3) viibimine vahi all;
 4) vabadusekaotusliku karistuse kandmine;
 5) transpordivahendi kasutamise võimaluse puudumine välisriigis viibimise korral.

Reservis oleva isikuna lisaõppekogunemisele ilmumise kohustuse eiramise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.

Väärtegude menetlemisele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid. Väärteo kohtuväline menetleja on Kaitsevägi.

 

Arstlik komisjon

Lisaõppekogunemise ajal hindab arst isiku vastavust tervisenõuetele tema kogunemiskohta või teenistuskohta saabumisel.

Kaitseväe peastaap, 717 1900, mil[at]mil.ee, Juhkentali 58, 15007, Tallinn, Eesti.

Toetab Euroopa Liit - Eesti Riiklik Arengukava

Lehekülg vastab WCAG 2.0 AA taseme soovitustele. Lehekülg vastab XHTML 1.0 standardile Lehekülg vastab CSS 2.0 standardile

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.