Reserv » Õppekogunemised  

Uuendatud: 12.04.2019, kell 08:32

Õppekogunemised

Õppekogunemiste eesmärk on reservväelastele meelde tuletada ajateenistuses õpitut ning tutvustada neile uut varustust ja relvastust. Õppekogunemiste käigus harjutavad kaitseväe sõjaaja üksused koostööd ning tegevusi nii üksikvõitleja kui ka allüksuse tasandil, samuti aitavad õppekogunemised aastaid tagasi ajateenistuse läbinutel värskendada oma sõjalisi oskusi.

Õppekogunemisel osalev reservväelane on reservteenistuses ning talle laienevad kaitseväeteenistuse seadusest ja riigikaitseseadusest tulenevad õigused ja kohustused.

Õppekogunemise ajad ja osalejate arv

Õppekogunemise aja ja selles osalevate reservväelaste arv kehtestatakse kaitseministri määrusega.

Kaitseminister on kehtestanud 2018. aastal toimuvatel õppekogunemistel osalevate reservväelaste arvuks 7520 reservväelast. Täpsemalt annab ülevaate kaitseministri 29. september 2017 määrus nr 10 “2018. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine”.

Õppekogunemisele kutsumine

Õppekogunemisele kutsutakse reservis olev isik. Õppekogunemise kutse edastatakse reservis olevale isikule vähemalt 120 päeva enne õppekogunemise toimumist.

Vabatahtlikult õppekogunemisel osaleda sooviv reservis olev isik peab esitama kirjaliku taotluse vähemalt 30 päeva enne õppekogunemise algust.

Õppekogunemised viiakse läbi väeüksuses või kaitseväe õppeasutuses. Täpne õppekogunemise toimumise koht teatatakse reservväelasele õppekogunemise kutses.

Kutse õppekogunemisele toimetatakse reservväelasele kätte üldjuhul posti teel.

Reservis oleva isiku võib tema ausastme põhiliiki arvestades kutsuda reservteenistusse järgmiselt:

  • ohvitseri – kokku kuni 12 kuuks
  • allohvitseri – kokku kuni 9 kuuks
  • sõdurit – kokku kuni 6 kuuks

Õppekogunemise kestus võib auastet arvestades olla:

  • ohvitseri – kuni 30 päevaks
  • allohvitseri – kuni 21 päevaks
  • sõdurit – kuni 14 päevaks

Vabatahtlikult õppekogunemisel osalevale isikule eelnevaid punkte ei kohaldata.

Õppekogunemisel osalemise kohustus

Reservis olev isik on kohustatud ilmuma õppekogunemisele kutsel märgitud ajal ja kohas.

Reservis oleval isikul peavad õppekogunemisele ilmumisel olema kaasas kutsel nimetatud esemed ja dokumendid.

Õppekogunemisel on reservväelasel keelatud omada ajateenijale keelatud esemeid (kaitseväeteenistuse seaduse § 49).

Õppekogunemisel on keelatud oma poliitilisi vaateid levitada.

Reservis oleva isiku vabastamine õppekogunemisel osalemise kohustusest 

Reservis oleva isiku vabastab õppekogunemisel osalemise kohustusest Kaitseväe juhataja volitatud struktuuriüksuse ülem:

1) kui isik arstliku komisjoni otsusel ei vasta või ajutiselt ei vasta kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele;

2) kui isik on Riigikogu, Euroopa Parlamendi, Vabariigi Presidendi või kohaliku omavalitsuse volikogu valimisel kandidaadina registreeritud;

3) välislepingus ettenähtud juhul;

4) kui isiku suhtes kohaldatakse tõkendina elukohast lahkumise keeldu või vahi alla võtmist;

5) kui jõustub kohtuotsus, millega isikule mõistetakse vabadusekaotuslik karistus;

6) kui isik on ameti- ja töökohal, mis riigikaitseseaduse § 46 lõike 3 alusel antud Vabariigi Valitsuse määruse kohaselt on ameti- või töökoht, millel töötamine on vahetult seotud riigikaitseülesannete, sisejulgeoleku ja põhiseadusliku korra või elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega;

7) kui isik asub Riigikogu, Vabariigi Valitsuse või Euroopa Parlamendi liikmeks või Vabariigi Presidendi, õiguskantsleri, riigikontrolöri, riigi peaprokuröri või Riigikohtu esimehe ametikohale;

8) kui isik asub vallavanema või linnapea ametikohale.

Kaitseväe juhataja volitatud struktuuriüksuse ülem võib vabastada ajavahemikul 1. aprillist kuni 1. oktoobrini toimuval õppekogunemisel osalemisest füüsilise isiku, kes tegeleb Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete, välja arvatud kalandustoodete tootmisega, kui:

1) isikul on õppekogunemise toimumise ajal reaalne vajadus osaleda Eestis põllumajandustöödel ja

2) õppekogunemisel osalemine võib põhjustada ohu isiku põllumajandustootmise jätkamisele.

Reservis oleva isiku võib õppekogunemisel osalemise kohustusest vabastada Kaitseväe juhataja volitatud struktuuriüksuse ülem:

1) reservis oleva isiku ootamatult tekkinud raske perekondliku või majandusliku olukorra tõttu;

2) kui reservis olev isik peab õppekogunemise ajal osalema õppetöös kõrg- või keskhariduse omandamise tõttu;

3) kui reservis olev isik ei saa õppekogunemisel osaleda usulistel või kõlbelistel põhjustel.

Õppekogunemisest vabastamist sooviv reservis olev isik peab esitama taotluse ja vastavat asjaolu tõendava dokumendi vähemalt 15 päeva enne õppekogunemise algust. Kaitseväe juhataja volitatud struktuuriüksuse ülemal on õigus nõuda lisateavet.

Õppekogunemisel osalemine ja reservväelase tagatised

Reservväelasele makstakse õppekogunemisel osalemise aja eest toetust vastavalt Vabariigi Valitsuse 03.01.2017 määrusele nr 1 „Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord” .

Õppekogunemisel osalenud reservis olevale isikule sõidukulu hüvitamise tingimused, ulatus ja kord on kehtestatud kaitseministri 06.02.2013 määrusega nr 7 „Ajateenijale ja õppekogunemisel osalenud reservis olevale isikule sõidukulu hüvitamise tingimused, ulatus ja kord”. 

Õppekogunemisel osalenud reservis olevale isikule hüvitatakse Kaitseväe poolt sõidukulu piirmäära ulatuses sõiduks kogunemiskohta ja tagasi:

1) Eesti piires hüvitatakse sõidukulu kogunemiskohta ja tagasi sõidupileti ((bussi-, rongi- ja laevapilet) maksumuse kahekordses ulatuses või isikliku mootorsõiduki kasutamist tõendava dokumendi (sõiduki registreerimistunnistus) alusel kokku kuni 40 euro ulatuses.

Eesti piires hüvitatakse sõidukulu 0,07 eurot ühe kilomeetri kohta rahvastikuregistris registreeritud elukohast kogunemiskohta ja tagasi.

2) Rahvastikuregistri andmetel välisriigis elavale reservis olevale isikule hüvitatakse sõidukulu Kaitseväe poolt kogunemiskohta ja tagasi elukohta sõidupileti (bussi-, rongi- ja laevapilet) või isikliku mootorsõiduki kasutamist tõendava dokumendi (sõiduki registreerimistunnistus) alusel kokku kuni 70 euro ulatuses.

Reservväelasele tagatakse õppekogunemise läbiviimise kohas tasuta transport, majutus ja toitlustus. Reservväelasele tagatava toitlustuse ulatus on kehtestatud kaitseministri 11.12.2012 määrusele nr 14 Ajateenijale ja reservväelasele tagatava toitlustuse ulatus ja kord” 

Reservväelasel on lisaks õigus teenistusalastele tagatistele kaitseväeteenistuse seaduse 11. peatükis sätestatud ulatuses ja korras. 

Vajadusel ja vastava taotluse alusel väljastab Kaitseväe juhataja volitatud struktuuriüksuse ülem õppekogunemisel osalemise kohta tõendi.

Reservväelase õppekogunemiselt vabastamine 

Reservväelase vabastab õppekogunemiselt Kaitseväe juhataja volitatud struktuuriüksuse ülem, kui:

1) reservväelane ei ole Kaitseväe juhataja volitatud struktuuriüksuse ülema määratud arsti otsusel võimeline õppekogunemisel osalema;

2) reservväelase suhtes kohaldatakse tõkendina elukohast lahkumise keeldu või vahi alla võtmist;

3) on jõustunud kohtuotsus, millega reservväelasele mõistetakse vabadusekaotuslik karistus.

Kaitseväe juhataja volitatud struktuuriüksuse ülem võib vabastada reservväelase õppekogunemiselt reservväelase ootamatult tekkinud raske perekondliku või majandusliku olukorra tõttu.

Ootamatult tekkinud raske perekondliku või majandusliku olukorra tõttu õppekogunemiselt vabastamist sooviv reservväelane peab esitama taotluse ja vastavat asjaolu tõendava dokumendi. Kaitseväe juhataja volitatud struktuuriüksuse ülemal on õigus nõuda lisateavet.

Õppekogunemisele ilmumise kohustuse eiramine 

Reservis oleva isikuna õppekogunemisele ilmumise kohustuse eiramise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.

Väärtegude menetlemisele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid. Väärteo kohtuväline menetleja on Kaitsevägi.

Arstlik komisjon

Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni ülesanne on hinnata kutsealuse, asendusteenistuja, reservis oleva isiku ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku, välja arvatud tegevteenistusse asuda sooviva isiku terviseseisundi vastavust kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele. Eelnevalt tuleb vastuvõtuaeg kokku leppida ja edastada haigust tõendavad dokumendid. Kaitseressursside Ameti infotelefon on 717 0700.

Rohkem infot saab Kaitseressursside Ameti leheküljelt

Juhul kui reservväelasel puudub Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsus terviseseisundi paranemise või halvenemise kohta, siis tuleb ilmuda kutsel määratud ajal õppekogunemisele ilmumise kogunemiskohta, kus Kaitseväe juhataja volitatud struktuuriüksuse ülema määratud arst otsustab reservväelase tervisliku seisundi üle.

Õppekogunemisele tuleb võtta kaasa kõik haigust tõendavad dokumendid.

Arsti otsus kehtib kutsel märgitud õppekogunemise kohta.

Vaiete esitamine ja vaideotsused

Kaitseväe juhataja volitatud struktuuriüksuse ülema otsuse peale võib reservis olev isik, kes leiab, et tema suhtes tehtud otsus rikub tema õigusi ja seaduslikke huve, esitada vaide. Vaide võib esitada 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest arvates Kaitseväe juhatajale aadressil: Juhkentali 58, 15007 Tallinn või kaebuse halduskohtule.

Otsuse vaidlustamisel on otstarbekas vaadata üle allpool toodud eelnevalt väljastatud vaideotsused, et vältida vaiete edastamist korduvatel asjaoludel.

Kaitseväe peastaap, 717 1155, mil[at]mil.ee, Juhkentali 58, 15007, Tallinn, Eesti.

Toetab Euroopa Liit - Eesti Riiklik Arengukava

Lehekülg vastab WCAG 2.0 AA taseme soovitustele. Lehekülg vastab XHTML 1.0 standardile Lehekülg vastab CSS 2.0 standardile

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.